Kan mijn rente veranderen?

De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten).
  • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag.
  • een vergoeding van onze kosten en die van de tussenpersoon.
  • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal).

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten
Doorlopende kredieten zoals die van u worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat u geld kunt opnemen als u dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat u kunt aflossen wanneer en zoveel als u wilt. (U kunt uw doorlopend krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen.) Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten (werden geheel en) worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribor-tarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de variabele rente die wij u in rekening brengen. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de variabele rente die wij u in rekening brengen.

In de periode van begin 2006 tot medio 2008 liepen de één-, twee- en  driemaands Euribor-tarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente moesten wij de variabele rente enkele malen verhogen.

In de tweede helft van 2008 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Tegelijkertijd begonnen banken elkaar op de geldmarkt  - gedwongen door de kredietcrisis - steeds hogere  liquiditeitsopslagen in rekening te brengen. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen voorheen altijd minder dan 0,5 procentpunt en liepen toen op tot 1 à 2 procentpunt(en) met uitschieters naar 3 à 4 procentpunten. Door deze ontwikkelingen moesten wij de variabele rente verhogen.

Vanaf december 2008 daalden de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven. Daardoor konden wij de variabele rente verlagen. Vanaf begin 2010 was er weer sprake  van een sterke stijging van de totale fundingkosten, wat leidde tot een verhoging van de variabele rente.

Medio 2011 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Daarna  zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf haar financiering eind 2013 verminderde en wij ook bij een andere partij (ABN AMRO Bank) gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend-kredietportefeuille. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van het Franse moederbedrijf. Daarnaast ging ons Franse moederbedrijf begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, wat de funding voor ons duurder maakte.

Sinds medio 2014  is er weer een dalende trend in de fundingkosten (met name door het verder teruglopen van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven) .

Risico-opslag
De risico-opslag die wij aan u  in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.

Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risico-categorie waarin u bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.