Code banken

De NVB Code Banken is ontleend aan de Corporate Governance Code, beleidsregels van DNB inzake organisatie & beheer, deskundigheidseisen uit hoofde van de Wft en beleidsregels van DNB en AFM inzake beheerst beloningsbeleid. De Code Banken is door de NVB opgesteld in reactie op het in april 2009 gepubliceerde rapport “Naar herstel van vertrouwen” van de Adviescommissie Toekomst Banken.

De Code Banken is sinds 1-1-2010 van kracht en is van toepassing op instellingen met een bankvergunning. In de Code Banken zijn principes opgenomen met betrekking tot de samenstelling en deskundigheid van de Raad van Commissarissen en de directie, risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

Als bank en lid van de Nederlandse Vereniging van Banken volgt Interbank de Code Banken. Ook het moederbedrijf van Interbank, Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CACF NL), volgt de regels uit de Code Banken. In dat kader is een gap analyse uitgevoerd, op basis waarvan maatregelen zijn of nog worden genomen om te voldoen aan de principes uit hoofde van de Code Banken. CACF NL staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Hieronder kunt u de implementatieprincipes van de Code Banken en een document over het beloningsbeleid downloaden.

Implementatieprincipes Code Banken

Uitgangspunten inzake beloning bestuurders CA CF NL